යූ.ඩබ්.සුමතිපාල මහතා නිෂ්පාදකයෙක් හැටියට කලා කරුවන්ට පුදුමාකාර ආදරයක් දක්වන කෙනෙක්, මම කිසිම නිෂ්පාදකයෙක් තුලින් එවැනි ආදරයක් දැකලා නෑ.