යු.ඩබ්ලිව් සුමතිපාල මහතා කලා කරුවන්ට ඉතාගරු කල ,ආදරය කළ කලා කරුවන් සමග ඉතා සමීප සම්බන්දතාවයක් පැවැත් වූ කෙනෙක් එතුමාගේ මතකයන් සදාතනිකව පවත්වාගෙන යාමට මේ සම්මාන උළෙලතුලින් සිදුකරනවා .ඒ වගේම මේ සම්මානය ඉතා වටිනවා මේ සම්මානය තුලින් ලොකු  ගෞරවයක් ලැබෙනවා.