මෙම නිර්මාණය කිරීමේ අවංකත්වය වෙනුවෙන් ලැබුනු සම්මානයක් මෙය ,.ඉතාම වටිනවා