මට සම්මනය ලබා දෙන බව කියන කොට මම සුමතිපාල මැතිණියට කිව්වා මෙය යු.ඩබ්ලිව් සුමතිපාල මහත්තයටත් උපහාරයක් විය යුතුයි කියලා. මෙම සම්මානය ඉතාම වටිනවා.එය අගය කරනවා .රට දැයට සේවය කරපු රණවිරුවන්ට සහ රටට කීර්තිය ගෙනා ක්‍රීඩකයන්ට ලැබුණු මුදල් ත්‍යගය සුමතිපාල මහතාට උපහාරයක් ලෙස පිරිනමනවා .